Psychologie & Psychotherapie Praktijk

Anneleen van der Vegt

Meer informatie Contactverzoek

...

De praktijk

Welkom op de website van Psychologie & Psychotherapie Praktijk Anneleen van der Vegt. In deze praktijk vinden behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) plaats.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. U kunt door uw huisarts doorverwezen worden naar de basis GGZ. De behandeling binnen de Basis GGZ is vaak kortdurend en klachtgericht.

Als er sprake is van ernstige, complexe of vaker psychische of psychiatrische klachten kunt u door uw huisarts verwezen worden naar de Specialistische GGZ. In deze behandelingen staan zowel de aanwezige klachten als de onderliggende problematiek aan de klachten centraal.

Problemen waarvoor u bij mij terecht kunt:

 • Angstklachten

 • Somberheid en depressieve gevoelens

 • Negatief zelfbeeld

 • Problemen met opkomen voor jezelf

 • Identiteitsproblemen

 • Emotieregulatie problematiek

 • Eetproblematiek

 • Interpersoonlijke problematiek; problemen in de sociale omgang met anderen (privй, werk en/of studie)

 • Psychische problemen na een traumatische ervaring

 • Persoonlijkheidsproblematiek

 • Burn-out

 • Werk- en studieproblemen

 • Problemen verband houdend met levensfase

Zie de site van de LVVP voor meer informatie over de vrijgevestigde psycholoog.
De praktijk bevindt zich in de wijk Stadshagen, nl. Sterrenkroos 62, 8043 NX, Zwolle

...

Therapeut

Opleiding
In 1998 ben ik aan de Rijks Universiteit van Groningen afgestudeerd in de richting klinische psychologie. Aansluitend heb ik de opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog (GZ-psycholoog) en de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut gedaan. Daarnaast heb ik opleidingen zoals EMDR I en II, Oplossingsgerichte therapie, Schematherapie (basis en gevorderd) en Dialectische gedragstherapie afgerond.


Werkervaring
Ruim 21 jaar heb ik binnen een grote GGZ instelling in de regio gewerkt. (eetstoornissen, verslavingspsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen). Binnen deze generalistische en specialistische teams deed ik individuele- en groepstherapieлn en psychologische onderzoeken. Tevens heb ik binnen de arbeidshulpverlening gewerkt. Ook hier bestond mijn werk uit het doen van individuele behandelingen, groepsgewijze trainingen en psychologische onderzoeken. Daarnaast gaf ik trainingen aan (commerciлle) bedrijven. Binnen de GGZ heb ik verscheidene jaren als leidinggevende (Zorg en Bedrijfsvoering) gewerkt.

Werkwijze
Na het invullen van het contactformulier, zie website, krijgt u binnen drie werkdagen via de mail een uitnodiging voor een telefonisch contact. In dit telefonisch contact bespreken we kort uw hulpvraag. We maken een inschatting of uw vraag binnen mijn praktijk te behandelen is. Indien dat het geval is wordt er, afhankelijk van de wachttijd, een intakegesprek gepland (zie Wachttijden). Tijdens het intakegesprek worden uw klachten en uw verwachtingen van de behandeling besproken. Ook wordt in dit gesprek (opnieuw) onderzocht of uw hulpvraag aansluit bij het behandelaanbod binnen deze praktijk. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Deze wordt uiteraard met u besproken en indien nodig bijgesteld. Daarna start de behandelfase. De behandeling wordt afgesloten als de behandeldoelen bereikt zijn, als het beter met u gaat en/of als u meer inzicht heeft gekregen in uw problematiek.

Indien u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. In deze brief dient de reden van verwijzing en of behandeling in de basis GGZ danwel Specialistische GGZ dient plaats te vinden, vermeld te staan.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door het aangaan van het contact, het toewerken naar een werk- en vertrouwensrelatie om vandaar uit te kunnen werken aan de problematiek en persoonlijke groei. Hierin spelen echtheid, transparantie en humor een belangrijke rol.

Om kritisch te blijven en mijn kennis en deskundigheid op peil te kunnen houden neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen en volg ik regelmatig studiedagen, congressen en (bij)scholing.

Publicatie
Griffioen, B.T., Vegt, van der A.A., Groot, de I.W., and Jongh, de A. (2017). The Effect of EMDR and CBT on Low Self-esteem in a General Psychiatric Population: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 2017; 8: 1910. Link naar artikel

BIG-Registratienummers
 • GZ-psycholoog: 39057183025
 • Psychotherapeut: 59057183016
 • Klinisch Psycholoog: 39057183025

Lidmaatschap
LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

LVVP Visitatielogo
Anneleen van der Vegt is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2021 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.

Aanbod

Behandeling

In deze praktijk worden kortdurende klachtgerichte behandelingen, langer durende inzicht gevende psychotherapieлn gegeven. De behandeling kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (technieken uit) de Dialectische Gedragstherapie (DGT), EMDR I & II, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie en Cliлntgerichte psychotherapie.

Werkdagen en bereikbaarheid

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 uur - 17.00 uur en is bereikbaar op het telefoonnummer 06-45 24 68 22 of via de mail ppp@avdvegt.nl

Afwezigheid/crisis

In dringende gevallen en bij crisis, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost, tel.nr. 0900 3336333.

Bij afwezigheid van langer dan een week (denk bijvoorbeeld aan ziekte of vakantie) wordt met de client tijdens de intake/behandelfase besproken hoe de waarneming geregeld dient te worden.

Praktijk gesloten

De praktijk is vanaf 22 juli t/m 21 augustus 2024 gesloten. Waarneming: Tijdens de gesprekken, voorafgaand aan deze bovengenoemde vakantieperiode, is per persoon besproken wat voor hem of haar wenselijk is ten aanzien van vakantiewaarneming en zijn hier afspraken over gemaakt. Voor dringende vragen en crisissituaties wordt geadviseerd om in bovengenoemde periode contact op te nemen met de eigen huisarts en buiten kantoortijden om met de huisartsenpost, tel.nr. 0900 3336333.

Wachtlijst

Indien u geplaatst bent op de wachtlijst dan blijft uw verwijzer, tot aan de start van de intakefase, de behandelverantwoordelijke.

Wachttijden

Op dit moment is er geen ruimte om nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Aangezien de wachttijd meer dan 6 maanden is, is er sprake van een aanmeldstop. (Update juni 2024).

Indien u de wachttijd bij Psychologie & Psychotherapie Praktijk Anneleen van der Vegt of andere zorgaanbieders te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar, om te vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

Zakelijk

Tarieven & Vergoedingen

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten van de behandelingen vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u alle kosten vergoed, wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Voor aanvang van de behandeling is het aan te bevelen om dit bij uw verzekeraar te checken.

Behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Om uw behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het noodzakelijk om een verwijsbrief van uw arts te krijgen. Het is niet mogelijk om elders voor dezelfde diagnose in behandeling te zijn.

Tarieven Generalistische Basis GGZ 2019
Tarieven Generalistische Basis GGZ 2020
Tarieven Generalistische Basis GGZ 2021
Tarieven Specialistische GGZ 2019
Tarieven Specialistische GGZ 2020
Tarieven Specialistische GGZ 2021

Zorgprestatiemodel vanaf januari 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliлnt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft kunt u lezen via onderstaande link.

zorgprestatiemodel

Contract(en)

De praktijk heeft in 2024 een contract met de zorgverzekeraar DSW afgesloten.

Wat houdt contractvrij werken in?

De psycholoog die geen contract tekent, voert praktijk volgens de wetten die daarop van toepassing zijn. Daarnaast hanteert hij de eisen voor kwaliteit zoals die in de beroepsgroep en de beroepsvereniging gebruikelijk zijn. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zoals besloten in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). De behandelkeuzes en werkinhoud bepaalt de psycholoog in samenspraak met de cliлnt. Daarbij kan de psycholoog niet op grond van een contract worden verplicht de inhoud van dossiers of administratie te laten inzien door een verzekeraar.

Heeft een psycholoog geen contract, dan mag hij niet digitaal aan de zorgverzekeraar declareren. De psycholoog stuurt de factuur daarom naar de cliлnt, of deze nu een naturabasispolis heeft of een restitutiebasispolis. De cliлnt dient de factuur zelf in bij zijn verzekeraar. Als de cliлnt niet alles vergoed krijgt, betaalt hij het restant van de factuur. Dit is uiteraard afhankelijk van wat de verzekeraar vergoedt. Afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt bepaald welke deel wordt vergoed aan de cliлnt.

Sommige zorgverzekeraars willen dat u alleen therapie (of andere medische kosten) declareert van aanbieders met wie zij een contract hebben afgesloten. Wanneer u de zogenoemde restitutiepolis of “vrije polis” heeft afgesloten, mag u zelf kiezen waar u de zorg wilt halen en bent u niet gebonden aan de contracten van de zorgverzekering.

Bron: contactvrijepsycholoog

Eigen risico

Voor iedereen geldt dat voor alle zorg, inclusief generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ, eerst het eigen risico wordt aangesproken. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt €385,00. Voor het eigen risico telt het jaar van de start van de DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

Tarieven onverzekerde diensten/producten

Er zijn diagnoses die voorheen wel, maar nu niet meer onder verzekerde zorg vallen:
• Partner-relatieproblematiek
• Aanpassingsstoornis (o.m. burnout. rouwproblemen)
• Enkelvoudige fobie
• Werkproblemen

Binnen de praktijk kunt u voor deze problematiek echter wel behandeld worden. U ontvangt dan zelf de rekening en ziet op de factuur ‘OVP’ (Onverzekerd Product) vermeld staan. Afhankelijk van uw polis en/of verzekeraar wordt deze behandeling wel/niet of deels vergoed. Het is raadzaam om dit voorafgaand aan de start van de behandeling uit te zoeken.

Een 'OVP' sessie duurt 45 minuten en kost €117,33 (45 min directe tijd (face-to-face) en 15 min indirecte tijd (verslaglegging)).

Afzeggen

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Voor te laat of niet afgezegde afspraken wordt €50,00 in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf te betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Rechten en plichten

Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan de beroepscode die in maart 2015 herzien in. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het voor de cliлnt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliлnt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Bron: website NIP

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacy rechten. En organisaties meer verantwoordelijkheden.

Bekijk het privacystatement voor meer informatie over de omgang met uw gegevens

Voor meer informatie verwijs ik u naar https://hulpbijprivacy.nl/.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over of andere verwachtingen had van de behandeling en/of behandelaar dan is het wenselijk om dit met uw behandelaar te bespreken. Indien dit gesprek niet leidt tot een wenselijke oplossing of als u het gevoel heeft onvoldoende gehoor te hebben gekregen dan kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Website van de LVVP

Contactverzoek


Binnen drie werkdagen zal uw contactverzoek beantwoord worden.